×

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh

Schedules

Price Options
Resident (5 classes) $160
Senior/Teen ( 5 classes) $145
Non-Resident (5 classes) $191
Resident (8 classes) $205
Senior/Teen (8 classes) $181
Non-Resident (8 classes) $245
Fees
Resident $205
Teen $181
Non-Resident $246