×

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh

此頁面已經過英文自動翻譯。 查看原文 ×
Logo

最佳音樂劇班

概貌
After school for 年齡s 10 - 17
5 - 6:15 pm, 週四
Tuition Fee - $1150 (看選項)
Schedules
Unitarian Universalist Church of Palo Alto
505 E Charleston Road
Palo Alto California 94306
10-17
5-6:15 pm 週四 八月 30, 2018 - 五月 23, 2019 $1150

價格選擇
Tuition (34 Classes) $1150
Discounts
Paid by Cash $100 off