×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Trong khoảng

Cung cấp khoa học cho tất cả học sinh tiểu học bằng các kỹ thuật tương tác và vui vẻ và cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội cho học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Học tập xảy ra khi ý nghĩa được xây dựng dựa trên thông tin mà trẻ đã biết, do đó thay đổi thông tin thành kiến thức!

We accept students with special needs. Contact us for details.

Chương trình

Không có thông tin về chương trình hiện tại