×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×
Lịch biểu
Just B...Dance / A Performing Arts & Wellness Center
827 W Hamilton Ave
Campbell California 95008
8+
5:15-6:15 pm Thứ 2 Thg 8 12, 2020 - Thg 6 3, 2021 $80/tháng
 
8+
12:30-1:15 pm Thứ 7 Thg 8 12, 2020 - Thg 6 3, 2021 $75/tháng
 
Tùy chọn giá
Tuition Rate (.75 hour/Week) $75/tháng
Tuition Rate (1 hour/Week) $80/tháng
Tuition Rate (1.25 hour/Week) $90/tháng
Tuition Rate (1.50 hour/Week) $100/tháng
Tuition Rate (1.75 hour/Week) $110/tháng
Tuition Rate (2 hours/Week) $120/tháng
Tuition Rate (2.25 hours/Week) $130/tháng
Tuition Rate (2.5 hours/Week) $140/tháng
Tuition Rate (2.75 hours/Week) $150/tháng
Tuition Rate (3 hours/Week) $160/tháng
Tuition Rate (3.25 hours/Week) $170/tháng
Tuition Rate (3.5 hours/Week) $180/tháng
Tuition Rate (3.75 hours/Week) $190/tháng
Tuition Rate (4 hours/Week) $200/tháng
Tuition Rate (4.25 hours/Week) $210/tháng
Tuition Rate (4.5 hours/Week) $220/tháng
Tuition Rate (4.75 hours/Week) $230/tháng
Tuition Rate (5 hours/Week) $240/tháng
Tuition Rate (5.25 hours/Week) $247/tháng
Tuition Rate (5.5 hours/Week) $254/tháng
Tuition Rate (5.75 hours/Week) $261/tháng
Tuition Rate (6 hours/Week) $268/tháng
Tuition Rate (6.25 hours/Week) $275/tháng
Tuition Rate (6.5 hours/Week) $282/tháng
Tuition Rate (6.75 hours/Week) $289/tháng
Tuition Rate (7 hours/Week) $296/tháng
Tuition Rate (7.25 hours/Week) $303/tháng
Tuition Rate (7.5 hours/Week) $310/tháng
Tuition Rate (7.75 hours/Week) $315/tháng
Tuition Rate (8 hours/Week) $320/tháng
Tuition Rate (8.25 hours/Week) $325/tháng
Tuition Rate (8.5 hours/Week) $330/tháng
Tuition Rate (8.75 hours/Week) $335/tháng
Tuition Rate (9 hours/Week) $340/tháng
Tuition Rate (9.25 hours/Week) $345/tháng
Tuition Rate (9.5 hours/Week) $350/tháng
Tuition Rate (9.75 hours/Week) $355/tháng
Tuition Rate (10 hours/Week) (Single Unlimited) $360/tháng
Tuition Rate (10.25 hours/Week) $365/tháng
Tuition Rate (10.5 hours/Week) $370/tháng
Tuition Rate (10.75 hours/Week) $375/tháng
Tuition Rate (11 hours/Week) $380/tháng
Tuition Rate (11.25 hours/Week) $385/tháng
Tuition Rate (11.5 hours/Week) $390/tháng
Tuition Rate (11.75 hours/Week) $395/tháng
Tuition Rate (12 hours/Week) $400/tháng
Tuition Rate (12.25 hours/Week) $405/tháng
Tuition Rate (12.5 hours/Week) $410/tháng
Tuition Rate (12.75 hours/Week) $415/tháng
Tuition Rate (13 hours/Week) $420/tháng
Tuition Rate (13.25 hours/Week) $425/tháng
Tuition Rate (13.5 hours/Week) $430/tháng
Tuition Rate (13.75 hours/Week) $435/tháng
Tuition Rate (14 hours/Week) (Family Unlimited) $440/tháng