×

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh

Schedules
Berryessa Community Center
3050 Berryessa Rd
San Jose California 95132
3-5
9:50-10:35 am Saturday Sep 15 - Nov 17 Free
Camden Community Center
3369 Union Ave
San Jose California 95124
3-5
10-10:45 am Saturday Sep 22 - Nov 17 Free
Almaden Community Center
6445 Camden Ave.
San Jose California 95120
3-5
4:50-5:35 pm Tuesday Oct 23 - Nov 27 Free