×

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh

Schedules

Price Options
5 Full Days (M-F, 8:30-6:00pm) $275/week
3 Full Days (MWF, 8:30-6:00pm) $200/week
5 Half days (8:30-1:00pm) $200/week
3 Half days (MWF, 8:30-1:00pm) $175/week