×

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh

Price Options
Weekly ( Half day Resident ) $247/week
Weekly ( Half Day Non-Resident ) $309/week
Weekly ( Full day Resident ) $339/week
Weekly ( Full Day Non-Resident ) $424/week
Full Day, Resident (Los Altos) $281/week
Full Day, All Others (Los Altos) $335/week
Half Day, Resident (Los Altos) $207/week
Half Day, All Others (Los Altos) $246/week
Full Day, Resident (San Jose) $354/week
Full Day, Non-Resident (San Jose) $358/week
Half Day, Resident (San Jose) $270/week
Half Day, Non-Resident (San Jose) $274/week